REGULAMIN FILII

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej
Regulamin Czytelni Czasopism
Regulamin Czytelni Internetowej
Regulamin Galerii Antresola
Regulamin Filii

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),
  2. wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.
 6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego
  2. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek

Kaucja za wypożyczona książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

 1. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 

 • Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.
 • Jednorazowo można wypożyczyć książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 • Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 • Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 • Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 

 • W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika).

 

 • Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 • Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 • Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.
 4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 5. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 Biblioteka wysyła upomnienia:
  • I upomnienie 3,00 zł
  • II upomnienie – 5,00 zł
  • III upomnienie 9,00 zł.
 2. Od książek wypożyczanych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.