REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej
Regulamin Czytelni Czasopism
Regulamin Czytelni Internetowej
Regulamin Galerii Antresola
Regulamin Filii

 

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym, naukowym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

4. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.

5. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnia czytelny dokument tożsamości. Dane osobowe wykorzystane są wyłącznie na użytek wewnętrzny Biblioteki, dla potrzeb statystycznych i ewidencyjnych – art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia stanowiska komputerowego oczekującej osobie. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

7. W czasie sesji wyszukiwawczej użytkownicy mogą dokonywać wydruków komputerowych z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Skalkulowana cena wydruku jednej strony tekstu – 0,45 zł, jednej strony grafiki – 1,40 zł.

8. Użytkownikowi zabrania się:
a) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
b) wykorzystywania komputera do czynności niezgodnych z prawem,
c) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
d) instalowanie (uruchamianie) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
e) zakładanie przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
f) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
g) łamanie zabezpieczeń systemu,
h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
i) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

10. Pracownicy Biblioteki mają prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac i natychmiastowego przerwania sesji w przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lub jeżeli uznają, że wykonywane są inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

11. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go
w konfiguracji zastanej.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zapisane w komputerach prywatne dane, pliki oraz pozostawione nośniki zewnętrzne.

13. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika Biblioteki własnego urządzenia komputerowego.

14. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego.

15. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

16. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest równoznaczne ze znajomością
i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.

17. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Czytelni Internetowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych (Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, § 6 pkt 1).

18. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2016 roku.