REGULAMIN CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej
Regulamin Czytelni Czasopism
Regulamin Czytelni Internetowej
Regulamin Galerii Antresola
Regulamin Filii

 § 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem.

b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.

7. Opłata za identyfikator wynosi:

  • dorośli 2,00 zł

  • dzieci (do lat 14) 1,00 zł

  • emeryci i renciści 1,00 zł

  • za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)

Na kwotę wpłaconą za identyfikator Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego.

b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.

Kaucja za wypożyczona książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odbierana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą identyfikatora.

2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego kont. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do biblioteki

i przedłużyć termin zwrotu książek.

3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosz, celem zablokowania konta .Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia w MBP, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

4. Jednorazowo można wypożyczyć dowolną ilość książek na okres 1 tygodnia.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację,

w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika)

8. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

10.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach,

pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5. Czytelnik może za zgoda kierownika Działu,dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających za zwrotem książek ponad termin określony w § 3 pkt 4 Czytelnia Naukowa wysyła upomnienia:

– I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki

upomnienia – 9,00

II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00

– III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00

2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 za każdy dzień zwłoki.

3.Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Pracę Czytelni Czasopism oraz Wypożyczalni Książki Mówionej reguluje osobny regulamin.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009r.